हिन्दू ध्यावै देहुरा

हिन्दू ध्यावै देहुरा
मुसलमान मसीत ।
जोगी ध्यावै परम पद
जहाँ देहुरा न मसीत ।।

Leave a Reply