ग्यान सरीषा गुरु न मिलिया

ग्यान सरीषा गुरु न मिलिया ,
चित्त सरीषा चेला ।
मन सरीषा मेलू न मिलिया
ताथैं गोरष फिरै अकेला ।।

Leave a Reply