‘ક્ષमा क्या है?’


ક્ષमा कायर का काम नहीं है।
ક્ષमा डायर का नाम नहीं है।
ક્ષमा वीरों का धर्म है।
ક્ષमा मानव का कर्म है।
नाम एक पृथ्वी का स्थिरा है।
दूजा पृथ्वी को कहते ક્ષमा है।
ક્ષमा आत्मा का स्वाभाविक गुण है।
ક્ષमा वाणी का प्रभाव मात्र नहीं है।
वाणी के हृदय में ક્ષमा होनी चाहिए।
मोક્ષ मार्ग की आधार शिला ક્ષमा है।

Leave a Reply