समाज

  1. शमाज एक दर्पन है।समाज एक सम्परपन मान्गत है।समर्पन दिल क।सम्पर्न दिमाग का।समर्पन प्यार का।

Leave a Reply