गुरु

’मैं’ से

बौराये फ़िरे

गुरु बिना,

जो रामानन्द मिले

तो कबीर –

परमानन्द हो गए ।

Leave a Reply