अम्मा मेरे बाबा को भेजो री

अम्मा मेरे बाबा को भेजो री – कि सावन आया
बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा री – कि सावन आया
अम्मा मेरे भाई को भेजो री – कि सावन आया
बेटी तेरा भाई तो बाला री – कि सावन आया
अम्मा मेरे मामू को भेजो री – कि साबन आया
बेटी तेरा मामु तो बांका री – कि सावन आया

Leave a Reply