काम क्रोध दमन करो

काम  क्रोध  दमन  करो, लोभ मोह दूर  करो,

कृपा या जरूर करो स्वामी हमारे हो।

समागम  संत  साधु का, सत  संगत  सुधार देत ,

सकल  गुण  निधान  श्रेष्ट,  ज्ञान  ध्यान  वारे  हो ।

कहता  शिवदीन  करो  पालना  गरिबन  की,

दीनन  के  दयाल  लगा  नाव  को  किनारे  हो ।

भव  से  संत  तारण  तरण,  करण  सब मनोरथ  पूर्ण,

धीर  धरण  पीर  हरण   कृष्ण राम   प्यारे  हो ।

 

Leave a Reply