गही जब बाँहीँ तब करी तुम नाँहीँ

गही जब बाँहीँ तब करी तुम नाँहीँ ,
पाँव धरी पलकाहीँ नाँहीँ नाँहीँ के सुभाई हौ ।
चुँबन मे नाँहीँ औ अलिँगन मे नाँहीँ ,
परिरँभन मे नाँहीँ नाँहीँ नाँहीँ अवगाही हौ ।
बोलन मे नाँहीँ पट खोलन मे नाँहीँ ,
सब हास के बिलासन मे नाँहीँ ठीक ठाई हौ ।
मेलि गलबाँहीँ केलि कीन्ह्यो चित चाही ,
अरे हाँ ते भली नाँहीँ या कहाँ ते सीख आई हौ ।

Leave a Reply