हरि हेर हमारे हिये विष बीजन

हरि हेर हमारे हिये विष बीजन ,
बै गयो बै गयो बै गयो री ।
ठनि ठौर कुठौर सनेह की ठोकर ,
दै गयो दै गयो दै गयो री ।
नँदरामजू त्योँ बिरहानल ते तन ,
तै गयो तै गयो तै गयो री ।
चित मेरो चुराय के चोर अली मन ,
लै गयो लै गयो लै गयो री ।

Leave a Reply