साहब तेरी देखौं सेजरिया हो

साहब तेरी देखौं सेजरिया हो॥
लाल महल कै लाल कंगूरा, लालिनि लाग किवरिया हो।
लाल पलँग कै लाल बिछौना, लालिनि लागि झलरिया हो॥
लाल साहेब की ललिनि मूरत, लालि लालि अनुहरिया हो।
‘धरमदास बिनवै कर जोरी, गुरु के चरन बलहरिया हो॥

Leave a Reply