लागत समीर लँक लहकै समूल अँग

लागत समीर लँक लहकै समूल अँग ,
फूल से दुकूलनि सुगँध बिथुरयो परै ।
इन्दु सो बदन मँद हास सुधा बिँदु ,
अरबिँदु ज्योँ मुदित मकरँदनि मुरयो परै ।
ललित ललार श्रम झलक अलक भार ,
मग मे धरत पगु जावक घुरयो परै ।
देव मनि नूपुर पदुम पद दूपुर ह्वै ,
भू पर अनूप रँग रूप निचुरयो परै ।

Leave a Reply