प्रेम समुद्र परयो गहिरे अभिमान के फेन रह्यो गहि रे मन

प्रेम समुद्र परयो गहिरे अभिमान के फेन रह्यो गहि रे मन ।
कोप तरँगन ते बहि रे अकुलाय पुकारत क्योँ बहिरे मन ।
देवजू लाज जहाज ते कूद भरयो मुख बूँद अजौँ रहि रे मन ।
जोरत तोरत प्रीति तुही अब तेरी अनीति तुही सहि रे मन ।

Leave a Reply