पिचकारी

बापू म्हानै
रंग दिरा दयो
बड़ी सारी पिचकारी ल्यादयौ

Leave a Reply