प्यारो कुत्तो

मेरा झबरू
प्यारो कुत्तो
सीयै-उन्याळै
पै‘रै जूतो

Leave a Reply