बस्तो

बस्तो भारी
हिवड़ो भारी
करदयो बस्तो हळको
हिवड़ो हूज्यै फलको

Leave a Reply