लेहु जु लाई हौँ गेह तिहारे परे जेहि नेह सँदेस खरे मैँ

लेहु जु लाई हौँ गेह तिहारे परे जेहि नेह सँदेस खरे मैँ ।
भेटौ भुजा भरि मेटौ बिथान समेटौजू तौ सब साध भरे मैँ ।
सँभु ज्योँ आधे ही अँग लगाओ बसाओ कि श्रीपति ज्योँ हियरे मैँ ।
दास भरौ रसकेलि सकेलि सुआनँद बेलि सी मेलि गरे मैँ ।

Leave a Reply