बार अंध्यारनि मैँ भटक्यो हौँ

बार अंध्यारनि मैँ भटक्यो हौँ ,
निकारयो मैँ नीठि सुबुद्धिन सोँ धरि ।
बूढ़त आनन पानिय भीर,
पहीर की आंड़ सोँ तीर लग्यो तिरि ।
मो मन बावरो योँ ही हुत्यो ,
अधरा मधु पान कै मूढ़ छक्यो फिरि ।
दास कहौ अब कैसे कढ़े ,
निज चाय सो ठोढ़ी के गाड़ परयो गिरि ।

Leave a Reply