प्रीत

लिखबो पढ़बो आयो,बैठ्यो थारे संग।
भैजा रै सगळे भेदा,और निकळगी जंग।
लेखणी नै माण मिल्यो,स्वम मिल्यो छै प्रीत।
कृष्ण ळिख अर्चणा करै,गाता रहो थै गीत।
✍कृष्ण सैनी(विराटनगर)
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
मेरी वेबसाइट

3 Comments

  1. C.M. Sharma C.M. Sharma 09/11/2018
  2. C.M. Sharma C.M. Sharma 12/11/2018

Leave a Reply