हाइकु – बिन्देश्वर प्रसाद शर्मा (बिन्दु)

हाइकु

विटप कटा
पर्यावरण नष्ट
हो रहा कष्ट।

वृक्ष धरा के
प्राण पर्यावरण
है आभूषण।

4 Comments

  1. C.M. Sharma C.M. Sharma 14/06/2018
  2. डी. के. निवातिया डी. के. निवातिया 15/06/2018
  3. Shishir "Madhukar" Shishir "Madhukar" 15/06/2018
  4. ANU MAHESHWARI ANU MAHESHWARI 15/06/2018

Leave a Reply